Privacy-verklaring Nieuw Alphen i.o.
Met deze verklaring willen wij u graag informeren hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

1. Inleiding
Wat wij verstaan onder:

● Persoonsgegevens:
Gegevens die direct of indirect iets over u als persoon zeggen; bijvoorbeeld uw naam of e-mailadres. 
●Verwerken:
Alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van persoonsgegevens uit onze administratie.
● Verantwoordelijke:
De ‘eigenaar’ van bepaalde persoonsgegevens. Dit kan een derde (geïnteresseerde, (potentieel) verenigingslid, (potentiele) leverancier, etc.) zijn, maar kan ook Nieuw Alphen i.o.  zelf zijn; dat hangt van de aard van de gegevens af.
●Bewerker (of Subbewerker):
De partij die de gegevens daadwerkelijk verwerkt. Ook dit kan zowel Nieuw Alphen i.o.  zijn als vereniging in oprichting, alsook een derde zijn, die op zijn of haar beurt weer gegevens van Nieuw Alphen i.o.  (of haar klanten) (sub)bewerkt


2. Wat voor gegevens verwerkt Nieuw Alphen i.o. ? 

Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die wij ook echt nodig hebben.  Wij bewaren deze gegevens zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk.  Hierbij hanteert Nieuw Alphen i.o.  in ieder geval onderstaande uitgangspunten:

● Alle Nieuw Alphen i.o. vrijwilligers en eventuele medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.
● Nieuw Alphen i.o.  verkoopt uw persoonsgegevens nooit door aan derden.
● Soms schakelt Nieuw Alphen i.o.  derden in die in haar opdracht persoonsgegevens bewerken; bijvoorbeeld een communicatiebureau dat een campagne voor Nieuw Alphen i.o.  uitvoert. Met deze derde partijen sluit Nieuw Alphen i.o.  altijd een verwerkingsovereenkomst, teneinde ervoor te zorgen dat uw gegevens bij die derde net zo veilig zijn als bij Nieuw Alphen i.o. . Nieuw Alphen i.o.  blijft in dat geval verantwoordelijk.


3. Welke vormen van verwerking passen wij toe?

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze eigen leden, vrijwilligers en onze (potentiële) relaties.
Dit doen wij om contact met onze leden te onderhouden en om lidmaatschapsnota’s te kunnen versturen.
In sommige gevallen bestaat er een wettelijke verplichting om gegevens bij te houden, denk hierbij bijvoorbeeld aan de belastingdienst.

Wij zijn hierbij (eind-)verantwoordelijk voor de bescherming van deze persoonsgegevens.


4. Kunt u zien welke persoonsgegevens wij verwerken?

Wij kunnen je altijd, op verzoek, inzicht geven in de persoonsgegevens die Nieuw Alphen i.o., als verantwoordelijke, over je verwerkt. 

Vanzelfsprekend kan je een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij Nieuw Alphen i.o.  als je vindt dat jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt, of je vindt dat het niet nodig is dat jouw gegevens zijn verwerkt. 

Nieuw Alphen i.o.  zal altijd gehoor geven aan zo’n verzoek, tenzij haar dienstverlening aan jou, of enige wettelijke verplichting, maakt dat dit niet mogelijk is. Uiteraard lichten wij dat dan graag aan je toe.


5. Verwerkt Nieuw Alphen i.o. ook bijzondere persoonsgegevens?

Onder ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt verstaan: gevoelige gegevens; bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden of geboorteland.

Anders dan Nieuw Alphen i.o.  hiertoe is gehouden door een wettelijke verplichting, verwerkt zij als verantwoordelijke geen bijzondere persoonsgegevens. 


6. Tot slot

Nieuw Alphen i.o.  kan haar privacy verklaring van tijd tot tijd wijzigen.
De meest actuele versie kunt u hier terugvinden op onze website