Bestuur
Vanaf 6 mei 2022 is Nieuw Alphen officieel een vereniging.
Het bestuur van Nieuw Alphen bestaat momenteel uit 3 personen:
● Rosanne – Voorzitter
● Larissa – Secretaris
● Hans – Penningmeester

Nieuw Alphen heeft een platte organisatiestructuur waarbij iedereen gelijk is. Bestuurders worden gekozen tijdens de algemene ledenvergadering (AVL) uit de leden van de vereniging.
Het bestuur wordt benoemd voor een periode van 3 jaar.  Zij besturen de vereniging  en voeren van het dagelijks beleid. Ook vertegenwoordigen zij onze vereniging. Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af aan de leden bij de algemene vergadering door overlegging van het jaarverslag.

In het Huishoudelijk Reglement is verder uitgewerkt wat de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende bestuursleden zijn. Statuten en het huishoudelijk reglement van Nieuw Alphen liggen ter inzage voor leden bij het bestuur.